Realizacje

 
Moje najważniejsze realizacje:

 

1. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla Miejskiego Zakładu Komunikacji w Zielonej Górze z instalacji do wykonywania miejscowych powłok lakierniczych.

2. Decyzja środowiskowa dla rozbudowy gospodarstwa rolnego do hodowli trzody chlewnej w ilości 226 DJP w Łupicach.

3. Zmiana pozwolenia zintegrowanego dla PROMAROL-PLUS Sp. z o.o. w Ciepielówku, w zakresie włączenia instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych z instalacji IPPC, tj. linii technologicznych do unieszkodliwiania lub odzysku padłych lub ubitych zwierząt lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego o zdolności produkcyjnej ponad 10 t/d.

4. Zmiana decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa i modernizacja składowiska odpadów w Rachocinie na terenie działek nr 103/1, 104/1, 105/3, 105/7, 105/6, 105/9 w Rachocinie gm. Sierpc powiat sierpecki województwo mazowieckie" w zakresie zwiększenia wydajności pracy linii sortowniczej odpadów do 44 000 Mg/rok poprzez wprowadzenie dwuzmianowego systemu pracy.

5. SIWZ wraz z koncepcją technologiczną dla kontraktu „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krośnie Odrzańskim w zakresie gospodarki ściekowej, osadowej i odpadowej”;

6. FU dla zadania „Aglomeracja Mosina – Puszczykowo: Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Mosinie - budowa instalacji biofiltracji oraz sieci wody technologicznej”;

7. SIWZ dla kontraktu „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach w zakresie gospodarki osadowej” (suszarnia osadów ściekowych)”;

8. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko – „Budowa biogazowni rolniczej na działkach nr 491/2 i 492/1, obręb Szczepanów, gmina Środa Śląska”

9. Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko – „Budowa biogazowni rolniczej o mocy elektrycznej 0, 998 MW, w miejscowości Szczedrzykowice, gm. Prochowice”;

10. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla inwestycji „Montaż modułowych stacji stabilizacji tlenowej odpadów frakcji 0-80 mm” na terenie składowiska odpadów w Rachocinie gmina Sierpc;

11. Operat wodnoprawny na odprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych z wydziału Rockfon zakładu Rockwool w Cigacicach do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu;
12. Analiza emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz oddziaływania akustycznego planowanej biogazowni o mocy 0,999MWel w m. Wiadrów;

13. Pozwolenie na wprowadzanie gazów i pyłów do atmosfery dla zakładu produkcji form odlewniczych CHEROS FORM w Otyniu;

14. Zmiana decyzji środowiskowej dla zadania inwestycyjnego: Budowa, przebudowa i rozbiórka części obiektów wchodzących w skład oczyszczalni ścieków w Andrychowie;

15. Operat wodnoprawny na odprowadzanie ścieków oraz wód nadmiarowych z oczyszczalni ścieków dla m. Stargard Szczeciński do odbiornika;
Copyright ©2016 B.O.Ś. Enviposse, All Rights Reserved.